dilluns, 13 d’abril de 2009

XII Premi de narrativa de ciència-ficció Manuel de Pedrolo, Ciutat de Mataró

Ja s'ha convocat la dotzena edició del Premi de Narrativa de Ciència-ficció Manuel de Pedrolo, Ciutat de Mataró. Aquestes són les bases:

Els treballs
1.- S'estableix com a única categoria la de novel·la curta.
2.- S'admetrà un sol relat per autor, no podent-hi participar els autors premiats a l'edició anterior.
3.- Les obres concursants han de ser originals, inèdites, no premiades en cap més concurs i escrites correctament en català. Queden excloses les adaptacions de tota mena i les presentades a d'altres concursos pendents d'adjudicació o divulgades en altres llengües o mitjans de difusió.

Presentació dels treballs
4.- Els originals, de tema lliure, amb un sol relat unitari, de ciència-ficció, han de tenir una extensió entre 150 i 200 pàgines numerades, cadascuna de les quals ha de ser de 2100 caràcters, inclosos els caràcters en blanc, escrites a una sola cara a doble espai amb un cos de lletra del 12.
Excepcionalment el jurat podrà acceptar una obra que no estigui dins els límits fixats sempre que el nombre de pàgines no es desviï del 10% en més o menys de les fixades en aquest mateix punt.
5.- Els originals s'han de presentar impresos en paper, per quintuplicat, acompanyats d'una còpia en suport informàtic.
6.- Les obres es presentaran sense signar, sota pseudònim, amb títol. Dins del mateix sobre s'inclourà un CD o DVD amb el relat escrit en processador de text, corregit a punt per a ser editat, amb el benentès que l'editorial farà les adaptacions pertinents d'acord amb els criteris de la col·lecció, i un segon sobre tancat amb el nom, l'adreça, el número de telèfon, una fotocòpia del document d'identitat i qualsevol altra dada que l'autor vulgui fer constar.
7.- Els treballs concursants s'han de presentar al registre de l'Institut Municipal d'Acció Cultural, carrer de Sant Josep núm. 9 08302 - Mataró, entre els dies 18 i 22 de maig de 2009, indicant en el sobre XII Premi de Narrativa de Ciència-ficció, Manuel de Pedrolo, Ciutat de Mataró.

El premi
8.- El premi és dotat amb 3.000 euros. El premi està subjecte al que determini la normativa fiscal vigent en matèria de premis.

El jurat
9.- El jurat estarà format per: Miquel Barceló Garcia, que actuarà de president · Antoni Munne-Jordà en representació de Pagès editors · Montserrat Galicia Gorritz a proposta de la Societat Catalana de Ciència-ficció i Fantasia · Jacint Fornols i Delgà i Juan Trujilo Campos a proposta del grup organizador de les Trobades de Ciència-ficció de Mataró. Actuarà de secretari el/la director/a de la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró.
10.- Les decisions del jurat seran inapel·lables. El premi podrà declarar-se desert, però no repartir-se entre dues o més obres.
11.- El jurat elevarà el seu veredicte al president de l'Institut Municipal d'Acció Cultural a fi de què aquest adopti l'acord d'atorgament del premi per l'òrgan que correspongui.

Lliurament de premis
12.- La proclamació del veredicte es produirà abans de dia 1 de juliol i l'atorgament dels premis tindrà lloc en una de les dependències gestionades per l'Institut Municipal d'Acció Cultural. La data i el lloc concret es faran públics amb suficient antel·lació.

Publicació dels treballs
13.- L'Institut Municipal d'Acció Cultural acordarà l'edició de la novel·la premiada a la col·lecció de Ciència-Ficció de Pagès editors. A la portada del llibre es farà constar, a més a més del títol de la novel·la i el nom de l'autor, la seva condició d'obra guanyadora del Premi de Narrativa de Ciència-ficció, Manuel de Pedrolo, Ciutat de Mataró.
14.- La quantia dels premis inclou els drets d'autor dels 1.500 primers exemplars, que l'autor de l'obra premiada cedeix a l'IMAC. En cas de posteriors edicions Pagès editors negociarà directament amb els autors les condicions. L'editor establirà un contracte d'edició amb l'autor.

Retirada d'originals
15.- Els originals dels treballs que no siguin premiats podran ser retirats de l'Institut Municipal d'Acció Cultural pel seu autor o representant autoritzat, entre els dies 13 i 17 de juliol de 2009. En cas de no fer-ho s'entendrà que hi renuncien. Posteriorment es procedirà a la seva destrucció.

Final
16.- La participació en aquest concurs comporta, per part dels autors de les obres presentades, l'acceptació íntegra d'aquestes bases i condicions generals, així com de les obligacions que se'n deriven, especialment pel que fa a la publicació de les obres premiades. 17 Els autors de les obres premiades autoritzen l'IMAC a la confecció de tríptics, notes i altres documents en qualsevol suport (paper, telemàtic, audiovisual, etc.), per donar a conèixer les obres. 18 En cas de qualsevol dubte en la interpretació de les presents bases, el jurat té la facultat d'interpretar-les.

Informació i contacte:
Institut Municipal d'Acció Cultural
C. de Sant Josep, 9 de Mataró
Tel. 93 758 23 61
imac@ajmataro.cat
Related Posts with Thumbnails